Volim Jajce
Aktualno BiH Jajce Turizam

Arapske investicije – trebamo li se boriti za očuvanje Plivskih jezera?

U jednom od naših ranijih tekstova pisali smo o brojnim problemima koji su pratili dolazak arapskih investitora na područje BiH. Velika većina grandiozno najavljivanih projekata ostala je nedovršena, a nepovjerenje lokalnog stanovništva prema poslovanju s Arapima znatno je poraslo u kratko vrijeme.

https://www.volimjajce.com/strana-ulaganja-i-domace-ublehe-mora-li-bas-po-zakonu/

Temeljna odrednica koja povezuje skoro sva poslovna ulaganja arapskih investitora, naročito onih koji su ulagali u nekretnine, bila je opće nepoštivanje skoro svih domaćih zakona. Bilo da se govori o građevinskim i urbanističkim procedurama pa sve do financijskog poslovanja i poreskih obveza, tajanstveni arapski investitori su ih kršili sve odreda.

U takvom raspoloženju je i lokalna jajačka javnost dočekala nedavnu najavu izgradnje turističkog kompleksa, još jednog „resorta“ čija je gradnja bila predviđena na prostoru napuštenog i zaraslog starog auto kampa na Malom plivskom jezeru.

Ne ulazeći u istraživanje poslovnog kredibiliteta arapskih investitora koji stoje iza ovog projekta, ipak se vidi njihova opća neupućenost u vrijednosti do kojih drži lokalno stanovništvo. Plivska jezera su naši biseri, nešto čime se ponosimo i o čemu (bi trebali da) brinemo. Malo plivsko jezero, mada ovih dana zapušteno i zaraslo u šašu, je naše opće dobro. Naša jezera su tu već tisućama godina i služe svakom stanovniku, ali i dobronamjernom prolazniku. Svi se mogu opustiti i odmoriti uživajući u pogledu, rashladiti se u njihovoj hladnoj i čistoj vodi za vrelih ljetnih dana, otići u ribolov. Malo jezero je i naše glavno šetalište  gdje se djeca voze na biciklima, a odrasli druže i razgovaraju. Tako radimo mi, tako su radili naši preci i preci naših predaka. Tako je bilo oduvijek i želimo da tako i ostane. Želimo i svojoj djeci i njihovoj djeci poslije njih ostaviti nedirnutu prirodu koja naš mali grad čini jednim od najljepših malih mjesta na svijetu.

Stambeni i turistički resorti na zapadu i istoku često imaju umjetna jezera, uglavnom nekakve bare s fontanom u sredini kao ukras naselja. Svidjelo se naše Malo jezero investitorima pa su ga poželjeli dodati kao neki modni dodatak uz svoj luksuzni resort od 200 i kusur soba. Ali što bi se dogodilo da resort ne posluje dobro? Što ako bi propao ili bio prodan nekom drugom vlasniku koji bi onda mijenjao njegovu namjenu? Što ako bi resort postao napušteno ruglo na obali jezera? Što bi se onda dogodilo s jezerom?

Tisuće godine ljudi žive u jajačkom kraju i za to vrijeme nitko nikada svojim djelovanjem nije nagrdio naša jezera. Ostala su kakva jesu, prirodna i čista, vlasništvo svih nas i naš ponos. I uvijek ćemo biti protiv onih koji ih žele privatizirati, zagaditi i mijenjati.

Zašto sam bio protiv resorta na Malom jezeru? Bio sam i bit ću protiv njega jer takvo što svojim gabaritima ne pristaje okolišu. Resort je prevelik i svojom veličinom Malo plivsko jezero pretvara u privatni bazen nepovratno ga mijenjajući. Upravo stoga sam s radošću primio vijest da su nadležna tijela za zaštitu spomenika odbila izdati dozvole za izgradnju turističkog kompleksa na obali Malog plivskog jezera.

Investicije su nam potrebne, ali ne po svaku cijenu. Nadam se da su i lokalne općinske vlasti, koje su zdušno podupirale ovaj projekt, shvatile poruku nadređenih ali i stav lokalne zajednice.

 

Pogledajte što kaže Odluka o proglašenju Plivskih jezera nacionalnim spomenikom.

http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3072

ili skraćenu verziju…

Plivska jezera sakompleksom mlinоva na Plivi, kulturni krajolik
Status spomenika -> Nacionalni spomenik

Objavljeno u “Službenom glasniku BiH”, broj 58/09.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 10. do 16. marta 2009. godine, donijela je

O D L U K U

I

Kulturni krajolik – Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi kod Jajca proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine  (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik obuhvata Veliko i Malo plivsko jezero uključujući pojas širine 50 m od obala i kompleks mlinova na Plivi.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru  označenom kao k.č.  16/24/1, 16/24/2, 16/29, 16/11, 16/28/1, 16/16, 16/18, 16/26, 16/27, 16/13, 16/19, 16/21, 16/20, 16/12, 16/25, 16/14, 16/23/2, 16/23/3, 16/17, 16/15, 16/22 i 861/3,  posjedovni list  br. 2449, 607, 684, 278, 624, 678, 686, 813, 846, 687, 1778, 1088, 2281, 2282, 441, 24, 140, 186, 187, 266, 1089, zemljišnoknjižni izvadak broj 625, k.o. Jajce II, općina Jajce, Federacija Bosne i Hercegovina, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II

Federacija Bosne i Hercegovine dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, restauraciju, konzervaciju, održavanje i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na prostor iz tačke I stav 3. ove odluke:

–          dopušteni su konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi na redovnom održavanju lokaliteta, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija lokaliteta, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;

–          prilikom restauracije, konzervacije i redovnog održavanja kompleksa mlinova na Plivi, obavezno sačuvati tradicionalni izgled mlinova, koristiti izvorne materijale, primjenjivati izvorne metode obrade materijala i veznih elemenata i njihove ugradnje i voditi računa o poštivanju prirodnog okruženja;

–          s ciljem očuvanja prirodnog okruženja, potrebno je osigurati redovan monitoring i provođenje mjera zaštite a u skladu sa preporukama datim u Tekstu nominacije i Planu upravljanja za Kulturno dobro – historijsko gradsko područje Jajca, Bosna i Hercegovina (nosilac izrade dokumenata je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, tijelo odgovorno za provođenje Plana upravljanja je Agencija za kulturno-historijsku i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca);

–          potrebno je izraditi program revitalizacije lokaliteta uz definiranje upotrebe kompleksa mlinova i prirodnog okruženja koja neće dovesti do oštećenja same strukture objekata, kao niti uništenja lokaliteta i prirodnog okruženja a omogućit će održiv razvoj lokalne zajednice;

–          nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika.

S ciljem zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće hitne mjere zaštite:

–          izrada detaljnog snimka postojećeg stanja kompleksa mlinova kojim će se utvrditi tačan stepen oštećenja svakog pojedinog mlina;

–          izrada projekta konzervacije na osnovu projekta snimka postojećeg stanja;

–          radovi čišćenja lokaliteta od samoniklog rastinja;

–          konzervacija i restauracija mlinova prema projektu konzervacije;

–          izrada programa i plana održavanja kompleksa mlinova uz definiranje organizacije koja će biti zadužena za provođenje navedenog programa.

S ciljem zaštite vrijednosti nacionalnog spomenika, utvrđuje se zaštitni pojas, koji obuhvata parcele u pojasu širine 200 m od granica nacionalnog spomenika. U tom pojasu nije dopuštena gradnja novih objekata koji svojim gabaritom ili visinom mogu ugroziti nacionalni spomenik, kao ni nadogradnja ili proširenje postojećih objekata u slučaju da nadogradnja ili proširenje dovode do ugrožavanja nacionalnog spomenika.

IV

Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V

Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI

Ova odluka dostavit će se Vladi Federacije, federalnom  ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II – V ove odluke i nadležnom općinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije  (http://www.aneks8komisija.com.ba).

VIII

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 33/02, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj 79/02, «Službene novine Federacije BiH», broj 59/02 i «Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH», broj 4/03), briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 279.

X

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku BiH».

Ovu odluku Komisija  je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Marthin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Broj: 09-2-40/09-21

12. mart 2009. godine

Sarajevo

Predsjedavajući Komisije

Dubravko Lovrenović

  

 

 

Volijajce.com

Povezani Članci

Nakon 25 godina optužnica za ratne zločine nad Hrvatima u Križančevu Selu

Volim Jajce

MALONOGOMETNI TURNIR POVODM 13. RUJNA, 1/8 finala

Volim Jajce

Sajam turizma i eko proizvoda “STEP – Jajce 2018.”

Volim Jajce
Učitavanje....